Področje zaposlitve

Okoljski tehnik bo s pestrim izobraževalnim programom svoje mesto zagotova našel v vseh komunalnih in gradbenih sferah, kjer jim množica nakopičenih problemov iz preteklosti omogoča izziv in delo za kar lepo obdobje. Potrebni bodo v vseh proizvodnih procesih gospodarstva, kjer nastajajo različni odpadki, odpadne vode in zračne emisije, v energetskih objektih, v komunalnih službah, čistilnih napravah, ekoloških institutih ter v občinskih službah.
Naj navedemo samo nekatere institucije in podjetja, kjer bo njegovo delo zelo dobrodošlo:

 • podjetja  za odpadke,
 • podjetja za odpadne vode,
 • dimnikarska podjetja,
 • podjetja  za urejanje zelenih površin mesta,
 • zavodi za varstvo okolja,
 • instituti, ki se ukvarjajo z okoljevarstveno tematiko,
 • načrtovalske institucije ekoloških projektov,
 • projektivni biroji ekoloških objektov,
 • okoljevarstvene službe lokalnih skupnosti,
 • laboratoriji za merjenja in opazovanja,
 • gradbena operativa (pridelava in predelava gradbenih materialov, gradbišča ekoloških objektov),
 • podjetja, ki se ukvarjajo z embalažo,
 • vsa ostala podjetja, kjer v proizvodnji nastajajo specifični odpadki (trdi, plinasti, tekoči) in je z njimi potrebno ustrezno ravnanje.

Mnoga  tovrstna  podjetja so že izkazala interes po tem profilu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

 • si razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjujejo ter oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se izpopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno delo,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze,
 • pridobijo osnove za razvoj osebne organizacijske kulture v delovnem okolju,
 • bodo iskali racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • so sposobni analizirati delovanje narave in okolja ter prepoznati vplive človekovega delovanja na okolje,
 • razvijejo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja, za izboljšanje varstva okolja, za racionalno rabo energije in materialov,
 • so sposobni upravljati z okoljevarstvenimi tehnologijami,
 • pridobijo spretnosti kompleksnega razmišljanja o okoljskih problemih,
 • imajo znanja, da ob upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov ipd. uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju,
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo na področju tehničnega varovanja okolja, varstva pri delu in požarne varnosti in
 • spoznajo okoljevarstveno zakonodajo in jo izvajajo v okviru svojih pristojnosti.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

Trajanje izobraževanja: štiri leta, izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi tokčami.

Vpisni pogoji: čim boljši uspeh iz osnovne šole, interes za stroko in varovanje okolja nasploh, delavnost in urejenost, pripravljenost za učenje.

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Posebna pozornost v programu je  namenjena modularizaciji in povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega znanja, možnosti izbirnosti znotraj področja varstva okolja med obveznimi izbirnimi moduli, vključevanju splošnoizobraževalnih vsebin v strokovne module, umeščanju praktičnega izobraževanja v delovnem procesu in usmeritvam odprtega kurikula za uresničevanje specifičnih ciljev okolja.

Povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega znanja je uresničeno skozi koncept kompetenc. Enota za dosego poklicnih kompetenc je modul. Z modulom uresničujemo cilje splošnih znanj in poklicne cilje, ki izhajajo iz kompleksnih delovnih nalog. Aktivnosti so didaktično utemeljene in vodijo do poklicnih kompetenc. V okviru modulov se povezuje praktično izobraževanje, strokovna teorija in ključne kompetence v luči delovnih in poslovnih procesov. Moduli vključujejo cilje informiranja, osveščanja, načrtovanja, odločanja, izvedbe in nadzora.

Na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota si prizadevamo, da bi bil program čimbolj zanimiv za dijake, široko uporaben za prostor oz. regijo  in spodbuden izziv za vse, ki bi se želeli ali pa se že v prostoru ukvarjajo z varstvom okolja.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • strokovna znanja iz okoljevarstva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

 • manipulant/ manipulantka odpadkov,
 • upravljalec/ upravljalka strojev in naprav za ravnanje z odpadki.

Predmetnik

Predmetnik najdete na naslenji povezavi.

Nadaljevanje izobraževanja

Po opravljeni poklicni maturi lahko okoljevarstveni tehniki nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah. V univerzitetne študijske programe se bodo lahko vpisali dijaki, kateri bodo v sklopu poklicne mature opravili še peti predmet, ki ga bodo določile posamezne fakultete, na katero se želijo vpisati.

Zloženka