Na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota (SPTŠ) izvajamo na področju strojništva naslednje programe:

  • nižje poklicno izobraževanje (NPI): pomočnik v tehnoloških procesih;
  • srednje poklicno izobraževanje (SPI): avtoserviser, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin – orodjar;
  • srednje strokovno izobraževanje (SSI): strojni tehnik;
  • poklicno-tehniško izobraževanje (PTI): strojni tehnik;
  • izobraževanje odraslih: programi PTI, SPI, programi za dokvalifikacijo in prekvalifikacijo.

Programi nižjega poklicnega izobraževanja

Programi nižjega poklicnega izobraževanja so namenjeni učencem, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in uspešno končali najmanj šesti oziroma sedmi razred devetletne osnovne šole ali so končali osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu. Izobraževanje traja dve leti. Predmetnik programa obsega minimalni standard teoretičnega pouka in praktičnega izobraževanja, ki ga določi Strokovni svet RS-a za poklicno in strokovno izobraževanje.

Izobraževanje se konča z zaključnim izpitom iz izdelka oz. storitve z zagovorom. S tem je dijak usposobljen za opravljanje dela na nivoju ozkega poklicnega profila, hkrati pa lahko nadaljuje izobraževanje v prvem letniku programov srednjega poklicnega izobraževanja.

Programi srednjega poklicnega izobraževanja

Programi srednjega poklicnega izobraževanja izobražujejo za široke poklicne profile in trajajo praviloma tri leta. Vanje se lahko vpiše, kdor je končal osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo (ali skrajšani program srednjega izobraževanja v usmerjenem izobraževanju).

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega teoretični del (pisni in ustni izpit iz slovenščine) in izdelek oz. storitev z zagovorom. Po končanem izobraževanju imajo dijaki in vajenci odprto pot bodisi v zaposlitev bodisi v nadaljevanje izobraževanje po dvoletnem programu poklicno-tehniške šole.

Programi srednjega strokovnega izobraževanja

Programi srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja so namenjeni učencem, ki so uspešno konačli osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo in trajajo štiri leta. Njihova značilnost je, da na eni strani omogočajo poklicno usposobljenost, na drugi strani pa ustrezno pripravo za nadaljnji študij v programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Kdor bo opravil peti predmet mature, se bo lahko vključil v univerzitetni študij določenih smeri. Programi vključujejo v precej enakovrednem obsegu na eni strani splošno-izobraževalne predmete, kot so slovenščina, tuji jezik, matematika, umetnost, šport, naravoslovni in družboslovni predmeti, informatika, in na drugi strani strokovno-teoretične predmete in praktično izobraževanje v šoli in v neposrednem delovnem procesu. Omenimo naj, da programi omogočajo izbiro in s tem usmerjanje dijakov v ožja in specialna strokovna področja ali pa so namenjena pripravi na poklicno maturo. Izobraževanje se konča s poklicno maturo, ki je sestavljena iz obveznih predmetov (slovenščine in strokovna znanja iz strojništva) ter izbirnih predmetov (tuji jezik ali matematika ter izdelek oz. storitev z zagovorom).

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja se oblikujejo kot nadgradnja programov srednjega poklicnega izobraževanja in absolventom poklicnega izobraževanja omogočajo v ustreznem strokovnem področju doseči srednjo strokovno oz. tehniško izobrazbo, ki je enakovredna štiriletnemu strokovnemu oz. tehniškemu programu. Izobraževanje se konča s poklicno maturo, za katero se uporabljajo izpitni katalogi, veljavni za poklicno maturo v ustrezni srednje tehniški oz. strokovni šoli.

Poklici v strojništvu in metalurgiji