Področje zaposlitve

Strojni tehnik je zagotovo med vsemi tehničnimi poklici najbolj zaposljiv. Potrebujejo ga skoraj povsod v strojni industriji, pa tudi v lesni, tekstilni, gradbeni industriji in še kje.

Strojni tehnik se lahko zaposli kot:

 • organizator in vodja del na različnih ravneh odločanja: menedžer podjetja, vodja proizvodnih in prodajnih enot, delovodja delavnice ali gradbišča, skupinovodja monterjev …,
 • konstruktor, tehnolog,
 • upravljalec proizvodnih strojev, kontrolor proizvodnje ali izdelkov, skladiščnik,
 • programer in operater računalniško krmiljenih strojev, vzdrževalec računalniške opreme,
 • komercialni in nabavni referent, svetovalec za prodajo,
 • trgovski zastopnik ali poslovodja, prodajalec avtomobilov in tehnične opreme,
 • zavarovalnikki zastopnik, cenilec avtomobilskih škod,
 • nadzornik gradbišča, izvajalec zaključnih del v gradbeništvu,
 • monter klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav,
 • varnostnik, inštruktor praktičnega pouka ali inštruktor v avtošolah…

Lahko pa postane tudi samostojni podjetnik in si tako odpira še večje možnosti za uspeh v življenju.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

 • si sistematično izpolnjujejo splošno izobrazbo pri vseh temeljnih splošnoizobraževalnih predmetih,
 • osvojijo osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje,
 • si razvijajo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati strokovno literaturo,
 • znajo pripraviti in analizirati tehnično in tehnološko dokumentacijo,
 • spoznajo namembnost programskih orodij za risanje, konstruiranje ter krmiljenje,
 • spoznajo načine predelave in obdelave kovinskih in nekovinskih materialov,
 • spoznajo pomen avtomatizacije in robotike v proizvodnji,
 • si pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje,
 • razumejo pomen ekonomike dela ter organizacije delovnega mesta, delovne enote,
 • si pridobijo znanje za ugotavljanje kakovosti opravljenega dela, za odkrivanje vzrokov za nekakovostno izvedeno delo in njihovo odpravo,
 • razumejo vrednotenje procesov in sistemov ter optimizacijo,
 • spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu,
 • si razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost,
 • poznajo razvojne naloge, naloge projektiranja in planiranja,
 • znajo naročati opremo,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah,
 • spoznajo prvine trajnostnega razvoja,
 • znajo analizirati pogoje delovne razmere.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

Trajanje izobraževanja: štiri leta, izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi tokčami.

Vpisni pogoji: čim boljši uspeh iz osnovne šole, zlasti dovolj znanja iz matematike, tujega jezika in fizike, interes za stroko in tehniko nasploh, natančnost, delavnost in urejenost, dobra prostorska predstavljivost, pripravljenost za učenje.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • strokovna znanja iz strojništva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

 • operater/ operaterka CNC stroja,
 • upravljalec/ upravljalka strojev.

Predmetnik

Predmetnik najdete na naslenji povezavi.

Nadaljevanje izobraževanja

Po opravljeni poklicni maturi lahko strojni tehniki nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah. V univerzitetne študijske programe se bodo lahko vpisali dijaki, kateri bodo v sklopu poklicne mature opravili še peti predmet, ki ga bodo določile posamezne fakultete, na katero se želijo vpisati. Največ strojnih tehnikov se vpiše na visoko-strokovni program strojništva, nekateri pa tudi na poslovno ekonomijo, gradbeništvo, računalništvo in informatiko, geodezijo …

Predstavitev poklica (PowerPoint)

Identifikacija poklica