Področje zaposlitve

Avtoserviser je usposobljen za vzdrževanje motornih vozil in motorjev z notranjim zgorevanjem. Težišče dela je na sistematičnem iskanju napak na mehaničnih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih in elektronskih sistemih motornih vozil, popravljanju sklopov, nastavljanju osnovnih vrednosti, kontroli in presoji funkcije in stanja motornega vozila. Imeti mora smisel za organizacijo dela in komunikacijo s strankami. Pri delu uporablja diagnostične naprave, zato mora nenehno slediti tehnološkemu razvoju.

Avtoserviser se lahko zaposli kot:

 • serviser osebnih in tovornih vozil ter voznih sredstev,
 • komercialni in nabavni referent, svetovalec za prodajo,
 • cenilec avtomobilskih škod, poklicni voznik,
 • trgovski zastopnik ali poslovodja, prodajalec avtomobilov in tehnične opreme…

Lahko pa postane tudi samostojni podjetnik in si tako odpira še večje možnosti za uspeh v življenju.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

 • obvladajo osnove računalništva in informatike, tako da znajo samostojno uporabljati uporabniške programe,
 • razumejo ekologijo ter vpliv izdelovanja, uporabe, vzdrževanja ali odstranjevanja strojev, naprav in njihovih sklopov, izdelkov ipd. na okolje,
 • se usposobijo za pravilno ravnanje s stroji in napravami, skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi in spoznajo ukrepe in postopke za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje,
 • znajo načrtovati in pripraviti potek dela, ga nadzorovati in oceniti rezultate dela,
 • znajo brati delavniške, sestavne in shematske risbe, predvsem vezalne sheme električnih, elektronskih, pnevmatičnih in hidravličnih sistemov,
 • se usposobijo za presojo o obrabljenosti in uporabnosti posameznih delov, pri tem pa upoštevajo optimalno delovanje in obremenjenost in znajo svetovati, ali je priporočljivo preventivno popravilo,
 • si pridobijo poklicno znanje o merilnih in kontrolnih postopkih ter uporabi merilnih (tudi računalniško vodenih) in kontrolnih naprav, orodij in strojev,
 • spoznajo sestavne dele, sklope, naprave, sisteme motornih vozil in voznih sredstev ter motorja z notranjim izgorevanjem, njihove tehnične rešitve (izvedbe), funkcijo, gradiva za izdelavo ter principe delovanja,
 • spoznajo mehaniko in tehniko motornih vozil in voznih sredstev,
 • si pridobijo temeljno znanje o pnevmatiki in hidravliki ter zgradbo, funkcijo, vzdrževanje in priključitev hidravličnih in pnevmatičnih sklopov in naprav,
 • si pridobijo temeljno znanje iz elektrotehnike in elektronike ter zgradbo, funkcijo, vzdrževanje in priključitev električnih in elektronskih sklopov in naprav,
 • obvladajo diagnosticiranje, nastavljanje, vzdrževanje in popravljanje sestavnih delov, sklopov, naprav in sistemov v motornih vozilih in voznih sredstvih ter motorjih z notranjim izgorevanjem,
 • si pridobijo znanje o notranjem transportu in transportnih sredstvih ter vzdrževanju naprav v delavnici.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

Trajanje izobraževanja: tri leta.

Vpisni pogoji: čim boljši uspeh iz osnovne šole, interes za stroko in tehniko nasploh, natančnost, delavnost in urejenost, dobra prostorska predstavljivost, pripravljenost za učenje.

Izvedba izobraževalnega programa: izobraževalni program se izvaja v šolski organizaciji in pri delodajalcih s sklenjeno kolektivno ali individualno učno pogodbo.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Predmetnik

Predmetnik najdete na naslenji povezavi.

Nadaljevanje izobraževanja

Po opravljenem zaključnem izpitu lahko avtoserviserji nadaljujejo šolanje po srednjem poklicno-tehniškem programu npr. strojni tehnik (dve leti) in opravijo poklicno maturo, s katero lahko nadaljuje šolanje na višji ali visoki strokovni šoli. V univerzitetne študijske programe se bodo lahko vpisali dijaki, kateri v sklopu poklicne mature opravijo še peti predmet, ki pa ga določijo posamezne fakultete, na katero se želijo vpisati.
V svojem poklicu se na vseh stopnjah lahko dodatno usposablja za specialna dela, prav tako pa je v pripravi poklicno-tehniški program avtoservisni tehnik.

Identifikacija poklica