Področje zaposlitve

Tisti učenci, ki so se učenja “preobjedli” že v osnovni šoli, danes brez poklicne izobrazbe nimajo prijaznih obetov. Zamujeno lahko popravijo, če se vpišejo v dve letni program nižjega poklicnega izobraževanja, kjer si bodo pridobili poklicna znanja za opravljanje enostavnejših del v strojništvu, hkrati pa si pridobijo tudi popolno osemletko, kar omogoča nadaljnje šolanje na vsaki poklicni ali drugi srednji šoli. Poklic obdelovalec kovin obsega dela na manj zahtevnih strojih in napravah, pri montaži in dela pri vzdrževanju v procesni proizvodnji, energetiki ter pri varjenju.

Obdelovalec kovin se lahko zaposli kot:

 • ročni obdelovalec kovin,
 • upravljalec in posluževalec strojev ter naprav,
 • kot pomožni delavec pri montaži klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav in postaj,
 • kot pomožni delavec pri vzdrževanju v procesni proizvodnji,
 • varilec…

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

 • se seznanijo z ekološko in naravovarstveno problematiko in se zavejo njenega pomena,
 • spoznajo osnove tehnične dokumentacije tako, da znajo brati manj zahtevne delavniške risbe,
 • spoznajo strojne elemente in se seznanijo z delovanjem naprav v strojništvu,
 • spoznajo osnovne računalniške programe, povezane s strojništvom,
 • se seznanijo z gradivi, ki se uporabljajo v strojništvu,
 • spoznajo obdelovalne postopke in orodja ter se naučijo kakovostno obdelati površine,
 • spoznajo stroje in naprave za ročno in strojno obdelavo kovin,
 • si pridobijo delovne navade in se navajajo na red in doslednost pri delu,
 • se naučijo ročnih obdelovalnih postopkov, spoznajo ročne stroje za obdelavo kovin,
 • znajo uporabljati merila in spoznajo merilne postopke,
 • se naučijo delati s stroji in napravami in ob tem upoštevati navodila za varno delo,
 • znajo spajati materiale z varjenjem,
 • znajo uporabljati pridobljeno teoretično znanje v praksi,
 • se navajajo na racionalno rabo energije in se ekološko ozavestijo,
 • se usposobijo za enostavno delo v proizvodnih postopkih.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

Trajanje izobraževanja: dve leti, izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

Vpisni pogoji: v program nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše vsak učenec, ki je končal vsaj 6 oz. 7 razredov osemletne osnovne šole ali 7. oz. 8. raz. devetletne osnovne šole, ter obenem izpolnil osnovnošolsko obveznost (da je obiskoval OŠ 8 oz. 9 let), ali končal OŠ po prilagojenem programu. Za vpis potrebuje še zdravniško potrdilo, da ni zdravstvenih ovir za opravljanje poklica.
Programi so prilagojeni tudi za učence z motnjami v duševnem razvoju.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Predmetnik

Predmetnik najdete na naslenji povezavi.

Nadaljevanje izobraževanja

Po 2 letnem, uspešno zaključenem nižjem poklicnem izobraževanju lahko z opravljenimi diferencialnimi izpiti nadaljujejo izobraževanje v 2. letniku poklicnega izobraževanja na področju strojništva, najpogosteje pa se vpisujejo v 1. letnik z željo, da postanejo avtoserviserji, instalaterji strojnih instalacij, oblikovalci kovin …